25.09.2023 

 • Rezultate finale
 • Semnarea contractelor aferente „Programului de internship al Consiliului Judetean Dambovita pe anul 2023” va avea loc joi, 28.09.2023.

15.09.2023 

MISIUNEA PROGRAMULUI

 • Îmbunătățirea cunoștințelor și dezvoltarea abilităților profesionale ale internilor;
 • Dobândirea de experiență profesională, abilități practice și competențe specifice activității desfășurate în cadrul Consiliului Județean Dâmbovița;
 • Familiarizarea internilor cu procesul legislativ și administrativ propriu al Consiliului Județean Dâmbovița;
 • Implicarea activă a internilor în dezvoltarea comunității din care fac parte.

 

IMPORTANT!

 • Programul de internship are o durată de maximum 248 de ore pe parcursul a 3 luni consecutive;
 • Internul va beneficia de o indemnizație pentru internship, plătită de Consiliul Județean Dâmbovița, al cărei cuantum este stipulat în contractul de internship;
 • Indemnizația pentru internship va fi în cuantum de minim 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă  proporțional cu numărul de ore de activitate desfășurată;
 • Durata timpului de muncă pentru un intern, care desfășoară activitatea în baza contractului de internship, este de maximum 20 de ore pe săptămână, 4 ore pe zi;
 • Activitatea internului va fi coordonată de către un îndrumător.
 • Perioada de activitate va fi considerată vechime în muncă și vechime în specialitatea studiilor;
 • La finalul programului de internship internul va primi un certificat de internship.

 

DOMENIILE DE ACTIVITATE

Programul de internship se va derula în următoarele direcții și compartimente ale Consiliului județean Dâmbovița:

 • Direcția juridică, contencios, administrarea patrimoniului – 2 posturi
 • Direcția de strategii, programe și investiții – 1 post
 • Direcția economică – 2 posturi
 • Direcția tehnică – 2 posturi
 • Serviciul imagine, relații cu presa, ONG și relații externe -1 post
 • Serviciul tineret, sport, turism, asociații, fundații, coordonare SC -1 post

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Candidații care se înscriu la programul de internship trebuie să întrunească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 1. au cetățenia română;
 2. au domiciliul sau reședința în România;
 3. sunt absolvenți de studii superioare în domeniul de internship ales;
 4. au vârsta maximă de 26 de ani împliniți la data înscrierii în programul de internship;
 5. nu sunt activi pe piața muncii;
 6. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 7. nu au fost condamnați definitiv pentru fapte penale;
 8. cunosc la nivel mediu (BI/B2) cel puțin o limbă străină de circulație internațională, conform standardelor europene de evaluare a competențelor lingvistice;
 9. au competențe în domeniul IT.

CONDITII DE STUDII PE DOMENIILE DE ACTIVITATE : AICI

DOCUMENTE DOSAR DE CANDIDATURĂ

Dosarul candidaților va trebui să conțină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Formularul tip de înscriere, disponibil online pe site-ul instituției;
 2. Copie CI sau copie după un alt document care atestă identitatea persoanei;
 3. Curriculum vitae;
 4. Diplomă de absolvire/adeverință de absolvire a studiilor de licență/masterat;
 5. Scrisoare de intenție
 6. Adeverință de la medicul de familie/unități medicale abilitate care să ateste că este apt pentru muncă;
 7. Cazier judiciar;
 8. Alte diplome, certificate, adeverințe, care atestă implicarea în diferite proiecte, programe, activități extra-didactice, voluntariat etc.

IMPORTANT!

Documentele necesare pentru înscrierea în programul de internship vor fi transmise de candidați online pe adresa de e-mail: internship2023@cjd.ro.

Termen limită: 11.09.2023, Ora 16.00

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0245-207600Interior 121.

SELECȚIA INTERNILOR

După evaluarea dosarelor de candidatură se va organiza selecția candidaților, care va cuprinde două etape:

ETAPA I - Evaluarea conținutului dosarului de candidatură (40% din punctajul final);

Etapa a II-a – Interviul (60% din punctajul final).

Candidații admiși pentru participarea la interviu se vor prezenta în ziua, ora și locația indicate, cu cartea de identitate în original sau cu un alt document care atestă identitatea persoanei, în original.

În cadrul interviului, candidații sunt evaluați de către Comisia de selecție, pe fiecare domeniu din program, pentru care au optat

 

CALENDAR INTERNSHIP

 

SEPTEMBRIE

01.09-11.09.2023

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR (ONLINE)

01.09-11.09.2023

SEPTEMBRIE

12.09-15.09.2023

EVALUARE CONȚINUT DOSARE DE CANDIDATURĂ

12.09-15.09.2023

SEPTEMBRIE

18.09-22.09.2023

INTERVIEVAREA CANDIDAȚILOR

18.09-22.09.2023

SEPTEMBRIE

25.09.2023

PUBLICAREA LISTEI CANDIDAȚILOR ADMIȘI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE INTERNSHIP

25.09.2023

SEPTEMBRIE

28.09.2023

SEMNAREA CONTRACTELOR DE INTERNSHIP

28.09.2023

OCTOMBRIE - DECEMBRIE

01.10 - 31.12.2023

         DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI DE INTERNSHIP

01.10-31.12.2023

 

Descarca fisa de inscriere