Managementlul Calităţii ISO 9001:2015

Cerificat nr.18574C - Sistem de Management al Calității ISO 9001:2015

Declarația - Angajament de politică în domeniul sistemului de management al calității - Viziune, misiune, valori

Principii în măsurarea performanței


Consiliul Judeţean Dâmboviţa a implementat proiectul „APT_SMC – Administrație Publică eficienTă prin Sistem de Management al Calității” COD SMIS: 120631 finanțat prin Fondul Social European prin POCA 2014 - 2020, Axa prioritară 2.Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Cererea de proiecte CP4/2017, Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului:  621.847,30 lei (inclusiv TVA) și suma de 12.437,35 lei (inclusiv TVA), ce reprezintă cofinanţarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Obiectivul general al proiectului îl constituie implementarea unor sisteme integrate de management al calității și performanței, în vederea optimizării proceselor decizionale și de sprijin a clienților, susținut de dezvoltarea abilităților personalului de la nivelul solicitantului.

Se urmărește implementarea unui Sistem de Management al Calității certificat conform Standardului Internațional ISO 9001:2015 (SMC) și a instrumentului de management al performanței Balance Scorecard (BSC).

Obiectivul propus este în concordanță cu obiectivele axei prioritare 2 din POCA în care sunt sprijinite autoritățile și instituțiile publice locale să-și dezvolte și să implementeze un sistem de management performant prin intermediul obiectivului specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

Rezultatele proiectului:
1.    SMC (Sistemul de Management al Calității) implementat la nivelul instituției în conformitate cu Standardul SR EN ISO 9001:2015;
2.    Sistem Balance Scorecard implementat la nivelul instituției;
3.    Dezvoltarea de noi abilități în vederea optimizării procesului decizional adresat cetățenilor.

Durata de implementare a proiectului este de 16 de luni de la data semnării contractului de finanţare.

Certificat ISO (format PDF)
Ghid audit (format PDF)
ISO 9001 (format PDF)
Manualul BSC (format PDF)
Manualul de implementare CJD (format PDF)
Metodologie auditare (PDF)
SMC-vocabular (format PDF)