22.09.2023

Lansarea apelulului de proiecte Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 3- Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific  3.1 - Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România a creat premisele atragerii de fonduri nerambursabile pentru realizarea proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT VOLUNTAR ȘOTÂNGA ", SMIS 155253. În data 25.01.2023 a fost aprobată  Hotarârea Consiliului Județean Dâmbovița nr.50 privind aprobarea proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Dâmbovița – OBIECTIV – Instalație de Tratare Deșeuri Colectate Separat și Centru de Aport Voluntar Șotânga" și a cheltuielilor aferente. Valoarea totală a proiectului este de 94.443.726,00 EURO.

Obiectivul general îl reprezintă creșterea standardului de viață al populației și îmbunătățirea calității mediului din județul Dâmbovița, prin realizarea unui sistem durabil de gestionare al deșeurilor conform cu cerințele legislative din sector, cu prevederile pachetului economiei circulare și cu angajamente asumate prin sectorul de mediu, în contextul Axei Prioritare 3 POIM/ Obiectiv Tematic 3.1 și a Obiectivului specific RSO2.6. Promovarea tranziției la o economie circulară și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, Acțiunea 1.3 Gestionarea eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară, pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu din cadrul PDD. Proiectul va fi derulat în 2 etape:

           • Etapa I - investiții finanțate prin POIM pentru implementarea compostării individuale în mediul rural și dezvoltarea sistemului de transport al deșeurilor colectate separat (2023). Etapa vizează reducerea de la depozitare a deșeurilor biodegradabile și crearea de condiții pentru creșterea gradului de pregătire pentru reciclarea deșeurilor;

             • Etapa II – investiții finanțate prin PDD pentru dezvoltarea sistemului de colectare separată a fluxurilor de deșeuri și tratarea deșeurilor în vederea valorificării materiale (2024-2026). Etapa vizează dezvoltarea colectării separate a deșeurilor valorificabile, dezvoltarea capacităților de reciclare și crearea de instalații de tratare a deșeurilor care conduc, în ansamblu, la atingerea țintelor legale destinate gestionării deșeurilor, în contextul economiei circulare.

Etapele și obiectivele proiectului sunt definite în concordanță principalele deficiențe identificate în analiza situației inițiale, cu prevederile PJGD Dâmbovița, cele ale legislației naționale și europene, PNGD și cu prevederile contractului de colectare și transport nr. 4/90/2021, aplicabil din anul 2022, prin care se dezvoltă sistemul de colectare separată a deșeurilor și care permite atingerea țintei legale de creștere a gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare de 50% din cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic, sticlă din totalul deșeurilor reciclabile colectate.

Obiective specifice pentru județul Dâmbovița și indicatorii de rezultat, în funcție de etapa de derulare a proiectului, sunt:

         • Biodeșeurile sunt fie separate și reciclate la sursă, fie colectate separat și nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri – 2 etape: o Etapa I - compostare individuală - termen decembrie 2023, o Etapa II – colectare separată a biodeșeurilor - termen 2027 odată cu punerea integrală în operare a noilor instalații prevăzute de prezentul studiu;

        • Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare: SISTEM DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA - STUDIU DE FEZABILITATE la 50% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate – 2027 (primul an de funcționare completă a instalațiilor propuse prin proiect, etapa II a proiectului);

         o la 60% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate – 2030

(etapa II a proiectului);

        o la 65% din cantitatea totală de deșeuri municipale generate –2035

(etapa II a proiectului);

        • Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale la 35% din cantitatea totală, exprimată gravimetric, produsă în anul 1995. Termen 2027 (primul an de funcționare integrală a SMID conținând noile instalații prevăzute prin prezentul proiect) (etapa II a proiectului);

        • Reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate la:

        o 10% din totalul deșeurilor municipale generate – termen 2035 (etapa II a proiectului).

       • Depozitarea deșeurilor este permisă numai dacă deșeurile sunt supuse în prealabil unor operații de tratare fezabile tehnic – termen 2027 (primul an de funcționare integrală a SMID conținând noile instalații prevăzute prin prezentul proiect).