18.11.2013

Consiliul Județean Dâmbovița a lansat astăzi, 19 noiembrie proiectul “Reducerea riscurilor la nivel județean printr-o mai bună comunicare în cadrul  Comitetului Judeţean  pentru Situaţii de Urgenţă”

Proiectul este cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului 22394

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 1.154.205 lei, din care:

·         981.074,25 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;

·           23.084,10 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului;

Obiectivul general al proiectului îl constituie eficientizarea componentei de comunicare a managementului riscurilor la nivelul instituțiilor județene cu responsabilitați în domeniul situațiilor de urgență.

Scopul proiectului îl constituie optimizarea procedurilor de comunicare interinstituțională  la nivelul instituțiilor cu reprezentare în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, implementarea unui mecanism eficient de comunicare cu cetățenii de pe raza județului în situații de urgență și instruirea a 50 de funcționari cu rol de decizie, precum și membri ai grupurilor de suport și ai Secretariatului permanent din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind managementul riscurilor și al comunicării eficiente în situații de urgență.

Grupul ţintă al proiectului este format din:

-          50 de funcționari reprezentanți în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență beneficiari ai sesiunilor de training din cadrul proiectului;

-          30 de autorități ale administrației publice locale și instituții publice reprezentate în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență beneficiare ale studiilor, analizelor și ale ghidului metodologic;

-          circa 54 mii de locuitori (10% din populația județului cu acces la Internet și la alte surse de informare cum ar fi radioul, presa locală) destinatari ai campaniei de promovare a unui comportament pro-activ și participativ în situații de urgență în randul populației și ai produselor de comunicare ale proiectului (banner, pliante, broșuri, articole, comunicate de presă, spot radio);

-          30 de reprezentanți ai mass-media participanți la cele 2 evenimente de promovare a proiectului;

 

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

-          realizare studii, analize și implementare proceduri optimizate;

-          dezvoltarea de programe de training pentru funcționarii angajați în activități de prevenție și intervenție în situații de urgență. Se preconizează instruirea a 50 de funcționari publici cu atribuții în comunicarea interinstituțională pentru situații de urgență;

-          Instalare echipament hardware și software de bază;

-          Implementarea componentei de comunicare publică a riscurilor la nivel județean (portal);

-          Organizarea a două seminarii pe tema dezvoltării durabile și a egalității de șanse în contextul comunicării interinstituționale în situații de urgență;

-          Organizarea unei campanii de promovare a unui comportament pro-activ și participativ în situații de urgență în randul populației;

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: județul Dâmbovița.

Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate:

-          1 analiză a procedurilor existente  de comunicare interinstituțională și a fluxurilor interinstituționale de date în cazul situațiilor de urgență;

-          1 analiză a proceselor de lucru privind identificarea și elaborarea măsurilor de reducere a riscurilor în funcție de impactul și de probabilitatea producerii, precum și a costurilor de prevenție și de intervenție;

-          noi proceduri de comunicare implementate ca rezultat al consultanței oferite în proiect. Numărul procedurilor va rezulta în urma analizelor efectuate anterior;

-          1 program training cu tema „Managementul riscurilor și al incertitudinilor”;

-          1 program training cu tema „Procesul decizional în situații de urgență”;

-          1 program training cu tema „Proceduri de comunicare în situații de criză”;

-          1 program training cu tema „Standardele operaționale naționale și internaționale privind managementul situațiilor de urgență”;

-          Training pentru 50 funcționari publici implicați în comunicarea interinstituțională pentru situații de urgență (5 grupe x 10 oameni x 8 zile/grupă);

-          2 seminarii pe teme de egalitate de sanșe și dezvoltare durabilă;

-          Componenta informatică de comunicare publică a riscurilor la nivel județean;

-          1 Broșură „Comportament participativ în situații de urgență” în 3.000 exemplare;

-          500 de pliante de promovare a proiectului;

-          4 articole în presă despre riscuri majore la nivel județean și ce ar trebui să intreprindem pentru evitarea lor;

-          1 spot radio cu 5 difuzări;

-          2 comunicate de presă;

-          1 banner pentru afișaj interior;

-          creșterea eficienței funcționarilor publici din administrațiile locale ale județului Dambovița în activitățile de comunicare interinstitutională, grație optimizării procedurilor de lucru și a implementării noilor proceduri și procese optimizate sub raport timp, calitate, cost;

-          creșterea gradului de informare a cetățenilor cu privire la situațiile de urgență și a riscurilor acestora;

Persoana de contact: Bondilă Dorel, manager de proiect, tel: 0245207680, fax: 0245207687, e-mail: podca.isu22394@cjd.ro, e-mail Consiliul Județean Dâmbovița: consjdb@cjd.ro .